Λιπάσματα, Σπόροι Πάτρα
Ακρωτηρίου 315, Πάτρα
2610 529 960
6945 970 672
Υποκατάστημα: Ίσωμα Αχαίας 25008
2694061902

Η ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, αξιοποιώντας την τεράστια εμπειρία  στην επίβλεψη καλλιεργειών από το 2003 μέχρι και σήμερα, αναλαμβάνει την πλήρη παρακολούθηση των καλλιεργειών των παραγωγών- συνεργατών της.

Στόχος της συγκεκριμένης υπηρεσίας αποτελεί η καθοδήγηση των παραγωγών στην υιοθέτηση των βέλτιστων εκείνων γεωργικών πρακτικών που θα μειώσουν τις εισροές και θα αυξήσουν την εμπορική αξία των παραγόμενων γεωργικών προϊόντων.

Η παρακολούθηση των καλλιεργειών περιλαμβάνει τον σχεδιασμό και επίβλεψη όλης της παραγωγικής διαδικασίας από το πολλαπλασιαστικό υλικό μέχρι και τη διάθεση του προϊόντος στον πελάτη.

Φυτώρια-img3

img_divider

Η υπηρεσία περιλαμβάνει:

την κατάρτιση πλάνου παραγωγής ανά καλλιέργεια και ανά ποικιλία

την αξιολόγηση των χαρακτηριστικών του εδάφους και της καταλληλότητας του για τη συγκεκριμένη καλλιέργεια

τον έγκαιρο και ακριβή προγραμματισμό των φυτεύσεων

την επιλογή του κατάλληλου πολλαπλασιαστικού υλικού σε σχέση με το μικροκλίμα της περιοχής
τις συνεχείς επιτόπιες επισκέψεις από γεωτεχνικούς για την παρακολούθηση όλων των σταδίων της καλλιέργειας

Παραδείγματα καλλιεργειών:
Κηπευτικά, Αμπέλι, Ελιά, Πατάτες, Εσπεριδοειδή, Οπωροφόρα, χορτοδοτικά φυτά, αρωματικά φυτά

την έκδοση οδηγιών λίπανσης ανάλογα με τις απαιτήσεις της καλλιέργειας ανά στάδιο

τον μακροσκοπικό και μικροσκοπικό έλεγχο των εχθρών και ασθενειών της καλλιέργειας

την έκδοση ειδικών οδηγιών για την έγκαιρη πρόληψη και αντιμετώπιση των εχθρών και ασθενειών

την πρόβλεψη του ακριβή χρόνου έναρξης συγκομιδής και όγκου παραγωγής

την εφαρμογή ορθών πρακτικών συγκομιδής και μετασυλλεκτικών χειρισμών π.χ. συνθήκες ψύξης, για τη βελτίωση της διατηρησιμότητας  των προϊόντων.